بخارسازه خراسان بیشتر از یک دهه فعالیت خود را در عرصه تجهیزات گرمایشی صنعتی آغاز کرده است.

و کیفیت و استاندارد را در درج اول مد نظر قرار داده است.

محصولات ما